بارداری مریم رجوی و زاییدن او در پاریس

در دو ویدئوی پیشین (شماره ۲ و ۳) گفتم که همه آنچه که از مریم رجوی در نشست روز ۱۷ شهریور ۱۳۷۲ که برنامه ایی برای اعلام پایان مرگ دو انسان بود نشان داده شد گنگ، گیج و نا روشن می نمود.
آن چهره چیزی نمی بود که در آن دستگاه بایسته و رسم بود چرا که:
۱. او به همراه رهبرش بر نیامد.
۲. او پوشش رسمی و حتا معمول بر تن نداشت.
۳. او هیچ سخنی نگفت و حتا به هنگام شادی از قضا برای او نه لبخند که تبسمی دریغ داشت.
۴. آیا آن رخت یکسره بلند و یکدست سبز رنگ پوششی برای بار داری اش بود؟
۵. دلیل آن چهره بسته و غمگین چه بود؟
۶. آیا در ارائه آن چهره پیشامدی برخاسته (طرح) و یا ناخاسته (تصادفی) در کار بوده است؟
۷. آیا این نخستین نشانه القاء زمینه بستری یا غیبت ۶ ماه بعد نبوده است؟
۸. آیا این حس که ایشان بیمار است و دردمند همراه با حس دلسوزی در میان حواریون خوب القاء شد؟
و…..
میتوان پرسش های بیشتری بر شمرد اما سخت است که به رهیافتی دست یافت.
بگذارید به گونه ایی دیگر به داستان بنگریم؛ چگونگی برخورد رهبر با آن.
۱. او درآن نشست که قیمت اش جان آن دو نگون بخت بود در پایان بد جوری شوریده حال از بیانیه شش شش گفت و نتوانست خرسندی بیش از اندازه خویش را بر نتابد.
۲. و البته در نشست همگانی در ۳۰ مهر از شلیک موشک به قلب ارتجاع اما رو به پاریس گفت.
۳. و مدتی پس از آن در نشستی که برای رده های میانی و با حضور بخش های بالایی برگزار کرده بود طلبکاری از آن آفتاب سوخته ها نمود که از بس از خواهر مریم تان کار کشیده اید تازگی ها پس از ۶ ماه بستری در و از بیمارستان برای تعویض خون مرخص شده است و به این ترتیب پیام ۶ ماه غیبت خانم به همه و از جمله بخش های بیرونی دستگاه در کشورهای اروپایی رسانده شد.
همواره نوارهای سخنرانی های رهبران همگان باید میدیدند و گریزی از آن نبود، برای آن آفتاب سوخته های گرفتار در سرزمینی بیگانه سمفونی ۵ بتهوون نمادی از ستم و فشار و اجبار بود.
آن نشست باید زمانی پیش یا پس از سال نو ۱۳۷۳ بوده باشد.
۴. بارداری و داشتن بچه حق آن دو جفت است در صورتیکه برای سالیان فرمان طلاق ‌ و جدایی برای دیگران نمی‌داشتند.
به هر صورت آیا او آن ۶ ماه را برای گذر از دوره بارداری یا تعویض خون در بیمارستانی نا روشن بستری و یا سپری کرده است؟
کدامیک به راستی نزدیک تر است؟
الف. در حالت بارداری:
۶ ماه بستری پس از رسیدن به پاریس و آن رفتار با آن پوشش در آن نشست کاملا با موضوع بار داری هم خوانی دارد، زیرا هر دو با هم دوره ۹ ماهه را کامل می‌کند.
ب. در حالت تعویض خون:
ایا ۶ ماه نیاز به زمان برای تعویض خون است؟
اگر پاسخ مثبت باشد، پرسش دیگر این است که آن ۶ ماه باید بصورت پیوسته بستری شد و از دیده ها پنهان؟
۵. آیا کشاندن عضو های شورا به عراق و بیرون دادن بیانیه شش شش وبر گزیدن رئیس جمهور مقاومت و شلیک اش به پاریس اگر نه بخشی از روند بارداری و سبک کردن بار که پوششی برای فرستادن او به پاریس برای درمان بیماری خون بوده است؟
اگر چنین است که رهبر چه زیبا همه را از درون تا بیرون به کار گرفته است!
در هر حال برای آنها باز هم آرزوی تندرستی و سلامت دارم.
هر چند که در قافله ایی چند روزه گام می نهیم اما دراز باد عمرتان!
در پایان دو خواهش دارم نخست این گفتار در چهارچوب باور ژرف شما به آزادی و حقوق بشر و انسانیت نظری فردی و شاید بسیار بی اهمیت باشد بنا براین برای حفظ سلامتی و تندرستی تان زیاد عصبانی نشوید.
خواهش دوم اینکه از همکاری با هر سازمان امنیتی بیگانه برای کشتن هیچ ایرانی دوباره میگویم هیچ شهروند ایرانی حتا عضوهای پیشین و جدا شده تان و مخالف تان دست بردارید.
چنین روشی در هیچ فرهنگ بشری نه جایی دارد و نه قابل درک است, خودتان را بیش از پیش در این زمینه آلوده نکنید.
زندگی بسیار کوتاه است و جبر بیش تر و فراگیر تر از تصور شما بر این زندگی (حیات) و این جهان کوچک احاطه دارد.
در قالب های کوچکی بی آنکه بخواهیم یا بدانیم که به ما داده شده خود را در بند و گرفتار نکنید از آن کسوت بیمار گونه بیرون روید
بیش از یک سال است که با شدتی بی مانند زندگی را بر من سخت و دشوار نموده اید در حالیکه به هیچ وجه کاری به سیاست نداشتم شما خودتان با آن بلاهت و عصبیت مذهبی و قبیله ایی مرا ناگزیر کردید که از خودم و زندگی ام پدافند نمایم.
حمید فلاحتی
۲۷ آوریل ۲۰۱۸
سوئد

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

چگونگی مرگ سعید کیانی _ افسر اطلاعات محور ۳ _ از اصفهان و سعید شمس الدین

چگونکی مر گ علی نقی حدادی - کمال - فرمانده پیشین لشکر ۳۷ ، ازسمنان یا شاهرود